แพลงก์ตอน สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ

แพลงก์ตอน

แพลงก์ตอน (Plankton) คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างอิสระ แพลงก์ตอน มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน้ำ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนในน้ำ แพลงก์ตอนอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำทุกชนิด ตั้งแต่มหาสมุทร ทะเล แหล่งน้ำจืด และน้ำกร่อย แพลงก์ตอน มักพบมากในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ เนื่องจากต้องการแสงแดดสำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง แพลงก์ตอนเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มากมาย เช่น ปลา สัตว์น้ำ อื่นๆ 

และนกทะเล นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตออกซิเจนในน้ำอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อแพลงก์ตอน อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ แพลงก์ตอน พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง และปริมาณออกซิเจนในน้ำอาจลดลง นอกจากนี้ มลภาวะในน้ำอาจทำให้แพลงก์ตอน สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ตายได้ การอนุรักษ์ แพลงก์ตอน จึงมีความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศน้ำ เราสามารถช่วยอนุรักษ์แพลงก์ตอนได้โดยลดมลภาวะในน้ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แพลงก์ตอน 2 กลุ่มใหญ่

 • แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เป็นสิ่งมีชีวิต ที่สร้างอาหารเองได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แสง แพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว เช่น ไดอะตอม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และสาหร่ายสีทอง
 • แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) เป็นสิ่งมีชีวิต สัตว์ตัวเล็ก ที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ แพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว ตัวอ่อนของสัตว์น้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
แพลงก์ตอน

แพลงก์ตอน บทบาทสำคัญในระบบนิเวศน้ำ

 • แพลงตอนคือ ผู้ผลิตอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น ปลา กุ้ง หอย
 • แพลงต้อน เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนในน้ำ แพลงก์ตอนพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้เกิดออกซิเจนเป็นผลผลิต
 • แพลง ตอน คือ ผู้ควบคุมปริมาณสารอาหารในน้ำ แพลงตอนสัตว์ กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร เมื่อแพลงก์ตอนสัตว์ตายลง ซากของมันจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย กระบวนการนี้ช่วยควบคุมปริมาณสารอาหารในน้ำ
 • แพลงก์ตอนคืออะไร มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน้ำ หากแพลงก์ตอนลดลงหรือหายไป จะทำให้ระบบนิเวศน้ำเสียสมดุล สัตว์น้ำขนาดใหญ่จะไม่สามารถหาอาหารได้ และปริมาณออกซิเจนในน้ำจะลดลง ส่งผลให้ระบบนิเวศน้ำเสื่อมโทรมลง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของแพลงก์ตอน

 • แสงแดด แพลงก์ตอนพืชต้องการแสงแดดสำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงมักพบมากในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ
 • อุณหภูมิ แพลงค์ตอน แต่ละชนิดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันไป
 • ปริมาณสารอาหาร แพลงก์ตอนสัตว์กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร ปริมาณสารอาหารในน้ำจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์
 • ความเค็ม แพลงตอน บางชนิดสามารถทนต่อความเค็มได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ
 • กระแสน้ำ กระแสน้ำสามารถพัดพาแพลงก์ตอนไปยังบริเวณต่างๆ ได้
แพลงก์ตอน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของแพลงก์ตอน

 • มลพิษ สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ในน้ำอาจทำให้แพลงก์ตอน plankton ตายได้
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ แพลงตอนทะเล
 • การประมงมากเกินไป การประมงมากเกินไปอาจทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ลดลง

การอนุรักษ์แพลงก์ตอน

 • ลดมลพิษทางน้ำ โดยควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นๆ สู่แหล่งน้ำ
 • ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • จัดการประมงอย่างยั่งยืน โดยควบคุมการทำประมงไม่ให้เกินขีดจำกัด และส่งเสริมการทำประมงแบบยั่งยืน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com